Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Tin tức nhiều danh mục
THÔNG BÁO
Về việc chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với nhóm thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
THÔNG BÁO DANH SÁCH CA THI KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO VÀ XÂY DỰNG
Triển khai Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 cho những người lao động đã đăng ký dự thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng từ ngày 15/05 đến ngày 17/05/2019, căn cứ Công văn thông báo ngày 20/06/2019 của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc về thời gian và địa điểm tổ chức thi tiếng Hàn, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động những nội dung như sau:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0255.3713357,3816953